Kulturytrings ytringsplattform formulerer retningslinjer og beskriver forståelsen Kulturytring har av ytringsfriheten i henhold til norsk og internasjonalt lovverk. Vår plattform leses av alle arrangører, og retningslinjene må aksepteres for å kunne være arrangør på Kulturytring.

Kulturytring er en nasjonal arena for kulturpolitikk. Kulturytring skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, som sammen skal synliggjøre kultur som et viktig samfunnsområde og utviklingskraft i samfunnet. Kulturytring er en nasjonal arena for kulturpolitikk, og i dette ligger det en grunnleggende forståelse av at nasjonal kulturpolitikk er summen av kommunal, fylkeskommunal og statlig kulturpolitikk.

Arrangørene av Kulturytring er Norsk kulturforum, en medlemsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner over hele landet, Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Kommuner og fylkeskommuner har menneskerettslige forpliktelser etter Grunnlovens § 100 og 101, og har derfor en særlig oppgave for å legge til rette for et åpent opplyst offentlig ordskifte.

Arrangørene på arenaen står selv ansvarlig for honorarer til bidragsytere i programposten. Kulturytring ønsker at alle som ikke deltar på program i kraft av sin stilling, honoreres.


Følgende retningslinjer vil legges til grunn for vår ytringsplattform.

Alle, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet og sosiale, fysiske og økonomiske forutsetninger, skal kunne delta og ytre seg offentlig om kunst- og kulturpolitikk. Vi som arrangører etterstreber strukturer som sikrer representasjon på arenaen, både i programråd og i program. Vi ber alle våre arrangører om å etterstrebe representasjon, mangfold og bærekraft i programinnholdet.

Kulturytring er en ytringsarena som skal legge til rette for ytringer fra et bredt spekter av stemmer innad i demokratiet vårt, og for ulike ytringsformer. På Kulturytring ønsker vi at ytringer skal finne sted i form av samtaler, debatter, seminarer, foredrag – og gjennom kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kunst og kultur er som ytringer beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. I Kulturmeldingen, Kulturens kraft. Kulturpolitikk for fremtiden fra 2018, beskrives kunst og kultur som ytringer i samfunnet, altså som uttrykk som er en del av en fri og demokratisk samtale. 

Hva er en ytring på Kulturytring?  
Kulturloven er grunnlaget for avgrensingen og definisjonen av kulturfeltet på Kulturytring. Kulturloven lovfester offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. 

Produksjon, utøvelse og formidling av uttrykksformer som litteratur, musikk, scenekunst, visuelle kunstarter, og medieuttrykk slik som film/drama og dataspill definerer vi som kunst- og kulturuttrykk.* Videre inkluderes formidling, vern og videreføring av materiell og immateriell kulturarv. Både profesjonell og ikke-profesjonell virksomhet innenfor uttrykksformene er del av kunst- og kulturfeltet, og også formidlingsaktiviteter og opplæring og utdanning som er knyttet til uttrykksformene.

Kulturytring forhåndssensurerer ikke ytringer. Programmeringen på Kulturytring skal være bred og mangfoldig, og skal legge til rette for at flere forskjellige ståsted og synspunkt får plass og rom. På bakgrunn av dette tar ikke Kulturytring redaksjonelt ansvar for innholdet i hver enkelt programpost. Likevel har vi som mål å sette sammen programmet til en helhetlig og mangfoldig arena. Vi forbeholder oss derfor retten til å avslå arrangement som ikke bidrar til et mangfold av ytringer, f.eks. ved at flere aktører melder inn samme tematikk og diskusjonsområde. I slike tilfeller kan vi oppfordre til samarbeid mellom aktørene.

Kulturytring skal være en arena for debatt og diskusjoner av høy kvalitet som sørger for et opplyst offentlig ordskifte.  Vi forbeholder oss derfor også retten til å vurdere arrangementene til det åpne programmet på bakgrunn av kvalitetshensyn. Arrangører må med troverdighet fremstå som profesjonelle når det kommer til tematikken som tas opp og uttrykksformen som brukes.  Programpostene skal være basert på kunnskap og profesjonalitet.

Ytringer som ikke regnes som ulovlige i henhold til norsk lovverk, skal tillates i det offentlige rom. Kulturytring skal legge til rette for dialog mellom deltakerne, og dette fordrer et godt ytringsklima. Alle som deltar på Kulturytring, skal møte hverandre med åpenhet og vise hverandre gjensidig respekt for hverandres ytringer. Straffbare ytringer vil bli anmeldt.

*Vi støtter vår definisjon av kulturvirksomhet blant annet på Engerutvalgets Kulturutredning (2014).

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.