Fritidsklubbenes rolle i barne- og ungdomskulturen

  • mandag 21. juni
  • 12:00 – 13:00
  • Union hovedscenen
Ytringspass

Arrangeres av:

  • Ungdom og fritid

Arrangør:
Ungdom og Fritid

I denne debatten spør vi om hvordan sentrale, regionale og lokale myndigheter kan og bør styrke fritidsklubbene – en kulturarena som med medvirkning som metode når et bredt lag av barn og unge.

Siden 1953 har fritidsklubbene tilbudt arenaer hvor barn og ungdom kan utfolde sin kreativitet med brukermedvirkning som metode. Den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen legger nettopp medvirkning fra barn og unge som et sentralt element i utvikling av tilbudene til målgruppen. Meldingen har også som mål at alle barn og unge får tilgang til et bredt og mangfoldig kulturtilbud og får mulighet til å selv delta, skape, lære og mestre. Den peker samtidig på at det generelt er slik at barn og unge fra hjem med høy sosioøkonomisk status i større grad deltar på kulturaktiviteter, men at det for Fritidsklubbene er motsatt.

Kulturutredningen 2014 pekte på fritidsklubben som den glemte kulturarenaen, noe den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen adresserer:

«I dag er fritidsklubbane like mykje eit kulturpolitisk verkemiddel som eit lågterskel kulturfritidstilbod for ungdom. Dessutan har fritidsklubbane vore og er framleis viktige for utviklinga av dei populærkulturelle uttrykka, og dei fungerer som ein opplæringsarena både i det å stå på, men også bak ein scene. Fritidsklubbane er i tillegg arenaer for utvikling av film, dataspel, e-sport med meir.»

Medvirkende:
Annonseres senere

Ungdom og fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for over 100 000 ungdommer, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende tilbud.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.