Kultur og ungdom – krafttak for bærekraft

  • mandag 21. juni
  • 14:45 – 15:45
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Ung Kulturytring

Arrangør:
Kulturtanken
Hvordan kan medvirkning og deltakelse blant unge i kultursektoren være en del av løsningen for et økt bærekraftig samfunn?

FN har laget 17 bærekraftsmål, med 169 delmål, som Norge og alle verdens land har forpliktet seg til å arbeide for frem mot 2030. Målene er sektorovergripende og fordrer globalt samarbeid i møte med vår tids største utfordringer. Målene omfatter klima og miljø, økonomi og sosiokulturelle utfordringer, og vi har nylig entret Decade of action – handlingens tiår!

Bærekraft innebærer at mennesker som lever i dag skal få dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Gjennom dialog og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og generasjoner søkes konkrete løsninger på nøkkelutfordringer i samfunnet. Arbeidet med bærekraft dyrker også menneskers evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Det handler om å forstå prosesser, se oss selv og vår hverdag i en større sammenheng.

Bærekraft er et tverrgående tema i skolen. Mange ungdommer er derfor godt kjent med dette fra utdanningsløp og organisasjonsliv. Hvordan kulturpolitikken kan bidra til målene er imidlertid ikke like mye snakket om, og det er dette Kulturtankens panel setter på agendaen. Kom med ditt forslag til barn og unges tiltaksplan for kultur og bærekraft!
Medvirkende:
Emil Johan Stenhaug,
Henrik Aarnes,
Camilla Shoaei, medlem av Oslo World’s unge råd.

Silje Eikemo Sande, Kulturtanken
Solveig Korum, Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Kulturtanken skal i tillegg bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

https://www.kulturtanken.no/

Ungdommene kommer med forslag til tiltak for handling.


Inspirasjon: 

Bærekraft ble lansert gjennom Brundtland-rapporten fra 1987, «Vår felles fremtid». Begrepet betyr at mennesker som lever i dag skal få dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Dypest sett handler bærekraft om å ruste individer og grupper til samhandling og å rigge våre samfunnssystemer slik at vi forlater verden i en god eller bedre tilstand enn da vi kom inn i den. Bærekraft handler om å finne konkrete løsninger på nøkkelutfordringer i vår tid, men også om å dyrke menneskers evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Det handler om å forstå prosesser, se oss selv og vår hverdag i en større sammenheng.

Målene er sektorovergripende av natur og fordrer globalt samarbeid for å søke løsninger i møte med vår tids største utfordringer:

– Klima og miljø
– Sosiokulturelle utfordringer
– Økonomiske utfordringer

Mange ungdommer er allerede er godt kjent med dette fra ulike sammenhenger i skole- og organisasjonsliv, men kanskje er ikke linken mellom bærekraft og kulturpolitikk det som det snakkes oftest snakkes om.

Forskere deler ofte opp kulturens bidrag til bærekraft på tre måter. Disse målene er i stor grad overlappende, men for å synliggjøre de ulike aspektene, kan vi skille mellom disse tre:  Kultur som, for, i bærekraft.

Kultur som bærekraft peker på kunsten og kulturen egenverdi og hvordan den fundamentalt beriker menneskelig liv og virke. Eksponering for og deltakelse i kunst og kultur fremmer vesentlige kvaliteter på individ- og gruppenivå, som kreativitet, kritisk tenkning, empati, tillit og gjensidig respekt. På sitt mest virkningsfulle er kunsten og kulturen en demokratisk øyeåpner som også spiller inn på menneskers, særlig barn og unges, mulighet til å delta i samfunnet.

Kultur for bærekraft peker på kunst og kultur som nyttige verktøy for å belyse utfordringer de økonomiske og sosiale områdene som samfunnet ellers står overfor. Kunst og kultur kan bidra til kontekstualisering og til å se sammenhengen mellom disse områdene på nye måter. I tillegg til en belysende funksjon, kan også kunst og kultur betraktes på som limet som binder de andre områdene sammen.

Kultur i bærekraft er en overgripende forståelse som favner alle sektorer i samfunnet – alle forhold som spiller inn på menneskers levekår og samhandling. Forståelsen er nærmest synonym med menneskelig handling og samhandling; alle sider av menneskelig liv har en sentral kulturell komponent. Denne forståelsen vektlegger for eksempel hvordan kunst og kultur kan være forsterkende for tverrgående mål i skolen og viser kunsten og kulturens bidrag til inkludering og mangfold.

Med andre ord er den kulturelle dimensjonen ved bærekraft svært viktig, enten man er en del av den profesjonelle kultursektoren, er elev i kulturskolen eller kanskje opererer i en helt annen sektor. Fellesnevneren er at det kryss-sektorielle og kryss-generasjonelle fremstår som helt essensielt for å finne gode løsninger og at forståelse fra flere ulike politikkområder og forvaltningsnivåer må snakke sammen for å vurdere hvilken retning og handlinger man bør velge for å fremme bærekraftighet.

I den nye stortingsmeldingen for barne- og ungdomskulturfeltet nevnes ordet bærekraft kun én gang… Og da i forbindelse med i Plan og bygningsloven. Det er imidlertid mulig å lese meldingen som helhet med bærekraft-briller og argumentere for at det dypest sett er bærekraft for barne- og ungdomskulturen, og for samfunnet som helhet, meldingen tar for seg. St.mld 18 omtaler

– barn og unges medvirkning
– like muligheter for deltakelse gjennom grunnleggende kulturell infrastruktur i alle norske byer og tettsteder
– et relevant og representativt kulturtilbud for lokalbefolkningen
– samhandling og koordinering mellom ulike forvaltningsnivåer
– Den peker også på behov for lokale arenaer for at barn- og ungdom kan utforske og utvikle talent innen ulike kulturelle uttrykk. Eksempler på dette er DKS i skolen eller tilbud som gis gjennom kulturskolen, frivillige organisasjoner eller på fritidsklubben.

Med andre ord legger meldingen til rette for flere viktige bidrag fra barne- og ungdomskulturfeltet til FNs giga-dugnad for bærekraft!

Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.